Friends of Cold Hawaii - svar på spørgsmål og misforståelser

English version further down: Efter Friends of Cold Hawaiis udmeldingen om, at der ikke bliver nogen World Cup i 2014 har sagen været diskuteret i vide kredse. En del af det, der er blevet sagt er sandt, men der er også en del, som ikke er (helt) rigtigt og noget, der beror på misforståelser. På baggrund af forløbet har foreningen udarbejdet en række svar. Med det håber vi, at vi bidrager til en bedre forståelse af tingenes tilstand.

Facts:

Q: Hvad er Cold Hawaii?

A: Cold Hawaii er et område i Thisted Kommune, nærmere bestemt kyststrækningen fra Agger i syd til Hamborg nord-øst for Hanstholm.

Q: Er Friends of Cold Hawaii en idrætsklub?

A: Friends of Cold Hawaii er ikke en idrætsklub men en erhvervsdrivende forening, hvis primære formål er at afholde en windsurf World Cup i Thy. Ved opløsning af foreningen overføres eventuel formue til ungdomsarbejde i søsportslige foreninger i Thisted Kommune.

Q: Hvad er formålet med Cold Hawaii PWA World Cup?

A: Formålet med eventen er at markedsføre Thisted Kommune som et attraktivt sted at bo og tilbringe ferie hele året til gavn for erhvervslivet.

Q: Hvordan opfylder Cold Hawai PWA World Cup formålet med Friends of Cold Hawaii?

A: Dette gøres gennem den massive mediedækning eventen skaber og den afledte generelle interesse for området som destination for friluftsaktiviteter.

Q: Hvad er det sportslige element i Cold Hawaii PWA World Cup?

A: Cold Hawaii PWA World Cup har indtil videre været afholdt 4 gange i september måned fra 2010 til 2013. Deltagerne er 32 af verdens bedste windsurfere, der på forhånd har kvalificeret sig til eventen.

Q: Hvordan drives Cold Hawaii PWA World Cup?

A: Afviklingen af Cold Hawaii PWA World Cup foretages af et hold af både frivillige og aflønnede. Der er ca. 150 frivillige involverede, flere af disse kommer fra foreningerne Klitmøller Lystfiskerforening og Surfklubben NASA. De aflønnede bruges primært til projektledelse, kommunikation og formidling af begivenheden, herunder indhold til tv og pressehåndtering.

Q: Hvordan er økonomien i Cold Hawaii PWA World Cup sammensat?

A: Regnskabet for eventen i 2013 fremviser en omsætning på kr. 2,1 mill. Indtægterne fordeler sig på kr. 300.000 fra Thisted Kommune, kr. 900.000 i sponsorater, medlemskaber samt annonceindtægter og kr. 900.000 i form af andre bevillinger fra eksempelvis Sport Event Denmark, Region Nordjylland og Visit Nordjylland. Resultatet for eventen fremviser i 2013 et underskud på kr. 32.000. Der var i 2014 lagt op til øgede indtægter fra sponsorater, medlemskaber og annoncører, men reducerede indtægter fra andre bevillinger, herunder bl.a. en manglende indtægt på kr. 150.000 fra Sport Event Denmark.

Q: Løser Friends of Cold Hawaii andre opgaver?

A: Friends of Cold Hawaii har, udover at afholde world cup påtaget sig opgaver med ministerbesøg, besøg fra udlandet samt sparring og henvendelser fra forskere og institutioner i løbet af året.

Q: Var det for tidligt at Friends of Cold Hawaii valgte ikke at afholde eventen i 2014?

A: Det var på forhånd gjort klart at foreningen havde behov for en bevilling på kr. 500.000 fra Thisted Kommune for at se sig i stand til at kunne fortsætte arbejdet med at finde den resterende økonomi og afvikle selve eventen. Med et beløb på 350.000 kr. traf man derfor beslutning om, at man i 2014 ikke kunne gennemføre eventen.

Q: Kunne man ikke have afsøgt mulighederne for anden finansiering bedre?

A: Bestyrelsen i foreningen Friends of Cold Hawaii vurderede at udsigterne til at det ville lykkes, var for små. Foreningen opfatter det som et udtryk for ansvarlighed.

Q: Er man hos Friends of Cold Hawaii sure over at man ikke har fået bevilget kr. 500.000?

A: Der er ingen i Friends of Cold Hawaii, der er sure. Vi er stolte over forløbet fra 2010 - 2013 og mener, at alle store som små, som har bidraget, kan være stolte af det. De fire år med Cold Hawaii PWA World Cup har været positive. Det er det, foreningen har fokus på.

Q: Er I ikke utaknemmelige, når I ikke vil tage imod kr. 350.000?

A: Vi “får” ikke kr. 350.000 af Thisted Kommune. Kommunen har givet tilsagn om kr. 350.000, hvis, og kun hvis, der afholdes Cold Hawaii PWA World Cup. Hvis ikke det lykkes at finde den resterende finansiering på kr. 1.850.000, udbetaler Thisted Kommune ikke noget.

Q: Hvorfor kunne der ikke bare skæres kr. 150.000 i budgettet og tilpasses udgifter?

A: Friends of Cold Hawaii ønsker en begivenhed med et bestemt niveau. Bestyrelsen i foreningen har vurderet, at det ikke kan lade sig gøre at holde det niveau, hvis der skæres i budgettet. Derfor kan der ikke skæres i budgettet.

Q: Hvad skal der nu ske?

A: Indledningsvis er Cold Hawaii PWA World Cup taget af programmet i 2014. Foreningen er i færd med at planlægge årets aktiviteter. Desuden arbejder foreningen på en model for en World Cup fra og med 2015 og årene der følger.

____

ENGELSK VERSION Responses to queries

After Friends of Cold Hawaii’s announcement that there will be no World Cup in 2014, the matter has been discussed widely. Part of what has been said is true, but there is also a part, which is not (completely) correct, and some is the result of misunderstandings. Based on the reactions, the association has made his series of questions and answers. With that, we hope we can contribute to a better understanding of the core of the situation.

Facts:

Q: What is Cold Hawaii?

A: Cold Hawaii is an area in Thisted municipality, more specific the coastline from Agger in the south to Hamburg north-east of Hanstholm.

Q: Is Friends of Cold Hawaii a sports club?

A: Friends of Cold Hawaii is not a sports club, but a business/trade association, whose primary purpose is to organize a windsurf World Cup in Thy. By dissolution of the association, any assets will be transferred to youth work in water sports associations in Thisted Municipality.

Q: What is the purpose of Cold Hawaii PWA World Cup?

A: The purpose of the event is to promote Thisted Municipality as an attractive place to live and spend holidays throughout the year, benefitting the businesses.

Q: How does Cold Hawaii PWA World Cup fulfil the purpose of Friends of Cold Hawaii?

A: This is done through the massive media coverage the event creates, and from this, the general interest for the area as a destination for outdoor activities.

Q: What is the sports element of Cold Hawaii PWA World Cup?

A: Cold Hawaii PWA World Cup has so far been held 4 times in September from 2010 to 2013. The participants are 32 of the world's best windsurfers, who have beforehand qualified for the event.

Q: How is Cold Hawaii PWA World Cup run?

A: The Cold Hawaii PWA World Cup is run by a group of volunteers and a group of paid employees. There are approximately 150 volunteers involved; several of these come from the associations KLF66, the local fishing association, and NASA, the local surf club. The paid employees are primarily hired for project management, communication and distribution of the event, including content for television and press relations.

Q: How is the economy for Cold Hawaii PWA World Cup put together?

A: The accounts of the event in 2013, shows revenue of DKK 2.1 million. The income is distributed on DKK 300,000 from Thisted Municipality, DKK 900,000 in sponsorships, memberships and ad revenue, and finally DKK 900,000 in other funding for example from Sport Event Denmark, Region Nordjylland (North Region of Denmark) and VisitNordjylland. The outcome of the event in 2013 is a loss of DKK 32,000. In 2014 it was expected to have increased revenue from sponsorships, memberships and advertisers but reduced income from other funding, including the absence of income of DKK 150,000 from Sport Event Denmark.

Q: Is Friends of Cold Hawaii responsible for other assignments?

A: Friends of Cold Hawaii has, apart from organizing the World Cup, taken on assignments such as ministerial visits, visits from abroad as well as feedback and approaches from researchers and institutions during the year.

Q: Was it too early that Friends of Cold Hawaii decided not to carry through with the event in 2014?

A: It was made clear that the association needed a grant of DKK 500,000 from Thisted Municipality, to be able to continue the work with fundraising and running the event. With DKK 350,000 it was decided, that it was not possible to carry through with the event.

Q: Could other possibilities for financing have been researched better?

A: The board of the association Friends of Cold Hawaii has assessed that the prospect for success, are small. The association consider it an expression of responsibility.

Q: Is there any bitterness at Friends of Cold Hawaii, about not being granted the DKK 500,000?

A: There is no one in Friends of Cold Hawaii who is bitter. We are proud of the process from 2010 - 2013 and believe that everybody who has contributed can be proud of it. The four years with Cold Hawaii PWA World Cup have been positive. That is what the association is focused on.

Q: Is it not ungrateful to not accept the DKK 350,000?

A: We are not “given” DKK 350,000 from Thisted Municipality. The municipality has approved DKK 350,000, if, and only if, Cold Hawaii PWA World Cup is held. If we fail to find the remaining funding (DKK 1,850,000) nothing will be paid out from Thisted Municipality.

Q: Why can the budget not be reduced with DKK 150,000, and by that adjust the expenses?

A: Friends of Cold Hawaii wishes for an event with a certain level of production. The board of the association has concluded, that it is not possible to keep that level if the budget is being reduced. Therefor it is not possible with cutbacks in the budget.

Q: What is going to happen now?

A: To start with, Cold Hawaii PWA World Cup is taken off the programme for 2014. The association is now planning this year’s activities. Apart from that, Friends of Cold Hawaii is working on a model for a World Cup in 2015 and the years that follow.